Tổng quan

Giới thiệu Duolingo English Test

Chuẩn bị cho Duolingo English Test

Các Yêu cầu và Quy định của Duolingo English Test

Xem tất cả 7 bài viết

Thực hiện Duolingo English Test

Diễn giải kết quả Duolingo English Test của bạn

Hiệu lực của bài thi

Xem tất cả 7 bài viết

Gửi Kết quả thi

Xem tất cả 9 bài viết

Thanh toán

Quyền riêng tư

Cập nhập Hè 2019

Xem tất cả 7 bài viết

Tìm hiểu thêm