Duolingo English Test chấp nhận các giấy tờ tùy thân nào?

Vui lòng truy cập trang này để xem danh sách các giấy tờ tùy thân được chấp nhận tại mỗi quốc gia. Nếu bạn không thấy quốc gia của mình trong danh sách, hoặc nếu bạn không có giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, vui lòng liên hệ Hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích