Duolingo English Test chấp nhận những giấy tờ tùy thân nào?

Để xem danh sách các giấy tờ tùy thân được chấp nhận tại từng quốc gia, vui lòng truy cập trang này. Nếu bạn không thấy quốc gia của mình trong danh sách này, hoặc nếu bạn không có giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hợp lệ, vui lòng liên hệ Hỗ trợ.

Vui lòng lưu ý rằng bạn PHẢI viết tên bạn chính xác như trong giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Bao gồm cả tên đệm hoặc tên phụ và họ.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích