Tôi có thể đeo tai nghe trong hoặc tai nghe ngoài trong quá trình thi không?

Không. Nếu bạn đeo tai nghe trong hoặc tai nghe ngoài trong khi đang làm Duolingo English Test, kết quả của bạn sẽ không được chứng nhận và bạn sẽ cần phải thực hiện bài thi lại.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích