Làm thế nào để tôi có thể khiếu nại kết quả bài thi của mình?

Nếu bạn nhận được một email thông báo không thể chứng nhận kết quả bài thi của bạn, bạn có thể gửi khiếu nại. Sau khi gửi khiếu nại, một giám thị sẽ xem xét bản ghi hình quá trình làm bài của bạn và phản hồi thư khiếu nại của bạn trong vòng từ năm đến bảy ngày làm việc.

Để gửi khiếu nại, bạn phải sử dụng mẫu đơn này . Bắt buộc bạn phải dùng địa chỉ email đã được sử dụng khi làm bài thi nếu không thư khiếu nại của bạn có thể bị trì hoãn.

Vui lòng xem Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích