Các tổ chức sẽ thấy gì khi tôi gửi họ kết quả Duolingo English Test của mình?

Khi bạn gửi kết quả thi của mình cho một tổ chức, họ có thể xem điểm số, bài viết mẫu và video phỏng vấn của bạn. Họ cũng có thể thấy tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ email và ảnh chụp bạn trước khi bạn làm bài thi.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích