Tại sao một tổ chức không nhận được kết quả Duolingo English Test của tôi?

Mọi tổ chức có trong danh sách đối tác của chúng tôi sẽ ngay lập tức nhận được kết quả Duolingo English Test của bạn khi bạn chọn gửi kết quả cho họ. Nếu bạn chọn một tổ chức chưa phải đối tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với họ và thông báo cho bạn khi họ nhận được kết quả. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo họ sẽ chấp nhận kết quả của bạn.

Khi bạn xem các tổ chức bạn đã gửi kết quả tới, cột "Ngày" sẽ thể hiện tình trạng "Đang chờ" đối với những tổ chức chưa phải đối tác của chúng tôi.

Chúng tôi cũng khuyến khích bạn liên hệ với bất kỳ tổ chức nào không nằm trong danh sách đối tác về việc nhận kết quả của bạn, vì nhiều tổ chức có thể đánh giá tích cực việc gửi kết quả của bạn và coi đó là một điểm cộng thể hiện sự quan tâm.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích