Làm thế để tôi có thể thêm hoặc cập nhật ID Hồ Sơ tôi đã gửi cho một tổ chức?

Để thêm hoặc cập nhật ID Hồ Sơ đã gửi cho một tổ chức, vui lòng chọn gửi lại kết quả bài thi của bạn cho tổ chức đó và nhập ID Hồ Sơ tương ứng khi được yêu cầu. Nếu bạn muốn thêm một ID Hồ Sơ chưa có, vui lòng liên hệ support.  

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích