Tôi có thể gửi kết quả Duolingo English Test của mình cho ai đó thay vì gửi đến tổ chức đối tác không?

Có, bạn có thể gửi kết quả bài thi của mình cho bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào qua email. Để thực hiện điều này, chọn xem chứng chỉ bài thi của bạn trong khi đang đăng nhập. Sau đó, ở góc phải trang, nhận địa chỉ email của người bạn muốn gửi kết quả của mình và nhấn "Nộp/Gửi". Vui lòng lưu ý rằng cá nhân đó phải có tài khoản Duoling gắn với địa chỉ email của mình để nhận kết quả bài thi của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích