Có vấn đề với bài thi của tôi. Làm thế nào để tôi yêu cầu hoàn tiền?

Nếu có vấn đề xảy ra với bài thi hay kết quả thi của bạn, vui lòng liên hệ Hỗ trợ. Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể không được hoàn tiền nếu bạn vi phạm hoặc không tuân thủ quy tắc và yêu cầu thi. Bạn có thể đọc thêm về chính sách hoàn tiền của chúng tôi tại trang Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích