Các tổ chức sử dụng Duolingo English Test như thế nào?

Các tổ chức đồng ý sử dụng Duolingo English Test cho nhiều mục đích khác nhau. Vui lòng liên hệ với các tổ chức cụ thể nếu bạn thắc mắc về việc họ sử dụng Duolingo English Test như thế nào.

Đối với các tổ chức đào tạo sau đại học, chúng tôi sẽ cung cấp đường dẫn tới trang Tuyển Sinh của tổ chức và sẽ thông báo nếu Duolingo English Test đáp ứng yêu cầu trình độ Anh ngữ của họ. Vui lòng xem danh sách đối tác của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích