Tôi có thể thực hiện Duolingo English Test thường xuyên thế nào?

Bạn có thể nhận chứng nhận kết quả cho tối đa hai bài thi trong vòng 30 ngày, tính từ ngày bạn hoàn thành bài thi được chứng nhận đầu tiên. Nếu bạn hoàn thành bài thi và kết quả không được chứng nhận thì lần thi không thành công đó không được tính vào giới hạn này.

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 3 thấy hữu ích