Có những câu hỏi mẫu cho Duolingo English Test không?

Sau khi đăng nhập, bạn có thể thực hiện Bài Thi Thử để làm những câu hỏi mẫu có cùng hình thức như bài thi đầy đủ và ước tính mức độ thông thạo tiếng Anh của bạn. Vui lòng lưu ý rằng Bài Thi Thử ngắn hơn Bài Thi Được Chứng Nhận rất nhiều nên số điểm ước tính đạt được sau bài thi sẽ không thể hiện chính xác mức độ thông thạo của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
5 trên 5 thấy hữu ích