Có ai đánh giá video phần thi của tôi sau khi tôi thực hiện bài thi không?

Có. Sau khi bạn hoàn thành và đăng tải bài thi, một giám thị sẽ xem lại video làm bài của bạn để đảm bảo tính trung thực trước khi chứng nhận bài thi. Vui lòng đọc tất cả yêu cầu và quy định về bài thi trước khi làm bài để đảm bảo kết quả của bạn được công nhận và chứng nhận.  

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích