Tôi nhận được một email nói rằng tài khoản của tôi đã bị khóa. Chuyện gì đã xảy ra?

Nếu bạn bị nghi ngờ đã vi phạm bất kỳ quy định nào của Duolingo English Test, hoặc tham gia trong bất kỳ hoạt động nào gây ảnh hưởng, làm hại đến tính trung thực hoặc bảo mật của bài thi, Duolingo có quyền khoá, không cho bạn thực hiện lại Duolingo English Test bằng bất kỳ tài khoản nào gắn với danh tinh tính của bạn.

Nếu bạn tin rằng điều đó không đúng, vui lòng gửi khiếu nại. Hãy đảm bảo chọn "Duolingo English Test - Appeal Results" (Duolingo English Test - Khiếu nại Kết quả) trong danh sách trỏ xuống của mục "Loại Vấn Đề."

Vui lòng xem Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích