Kết quả thi của tôi không được chứng nhận. Tôi có thể thi lại được không?

Nếu kết quả thi của bạn không được chứng nhận, và bạn không nhận được thông báo khóa tài khoản, bạn có thể làm lại bài thi trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán lệ phí. Tuy nhiên, vui lòng xem xét và cẩn trọng với (những) lý do khiến kết quả đã không được chứng nhận trước khi thi lại.

Nếu bạn không nhận thông báo bị khóa tài khoản, bạn có thể làm lại bài thi. Nếu bạn cảm thấy quyết định này không chính xác, bạn có thể khiếu nại kết quả của bạn tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích